[ad_1]

هنگامی که لرزش 6.3 به ساختمان های پترینجا آسیب بزرگی وارد کرد ، رهگذران و اولین پاسخ دهندگان با همدیگر زوج به دام افتاده را آزاد کردند.

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر