پیستون های بیضی رخ که به جهت پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود حیاتی بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه۰۰۶/۰ اینچ یا ۱۵/۰ میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر است و قطر پیستون در روی محور ۴۵ رتبه ای نسبت به محور ۰۰۳٫۰ اینچ یا ۰۷۵/۰ میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. اگر چه معمولاً حساس دیده غیر مسلح قابل بازدید نیست ، البته پیستون ها اهمیت تراز مشخصی از بیضی شکل و مشخصات پنهان طراحی شده اند ، به همین مفهوم که کاملا گرد نیستند ، و قطر آنان در نزدیکی تحت دامن نسبت به تاج بزرگتر است. این تعداد حلقه های نازک آهنی میباشد که به راحتی در پایین شیارهای پیستون ، صحیح پایین تاج قرار piston 125 ts گرفته است. پیستون های بیلت در موتورهای اتومبیلرانی هم استفاده می شوند چون به ترازو و معماری فرجنجس های موجود اعتماد ندارند و باعث ساخت تغییر در طراحی لحظه اخیر می شوند. از آنجا که میله اتصال برای اکثر چرخش آن زاویه داراست ، یک نیروی جانبی نیز وجود دارد که در امتداد طرف پیستون در برابر دیواره سیلندر واکنش نشان می دهد. بنابر توضیحاتی که در گزینه کارایی پیستون در اتومبیل دادیم، همین قطعه به طور معمول اساسی اقتدار انتقال حرارتی بالا ساخته می شود و نیز چنین اصلی توان انتقال دمایی دوچندان بالا هم است. پیستون های آلومینیومی انتقال حرارتی بالایی دارند. تاج پیستون : قسمت بالایی پیستون که صورت آن تاثیر مهمی بر طرز احتراق سوخت دارد، تاج پیستون در سه صورت صاف، محدب و یا این که مقعر طراحیشده است. مشخصه بخش اعظم پیستون های تنه بویژه به جهت موتورهای دیزلی این میباشد که آنان مهم یک شیار به جهت حلقه روغن پایین پین گورژون میباشند ، علاوه بر حلقه هایی که در میان پین گودال و تاج وجود دارد. 5 ـ وجود رینگهای فولادی در بدنه پیستون : که مانع رخنه گرمای بالای پیستون به نصیب تحت میشود.

ایندکسر