نقش بازی در رشد و آموزش کودکان از بهبود خلاقیت تا سلامت جسمانی و ..

«هویت از طرز معناسازی ساخته می گردد و معناسازی هم یعنی بازنمایی زبانی یا ایجاد و تکثیر نشانه از طریق بازنمایی زبانی. پس هویتسازی نوعی معناسازی میباشد که در جریان آن ادراک افراد از کیستی خود و دیگران به واسطههایی از جمله لهجه بازنمایی میشود» (گلمحمدی، 1395: 6). به عبارتی، گویش در همگی انواع آن اعم از شعر، داستان، سرود، روایت و یا این که ترانه و نمایش، صرفاً توصیف، تبیین یا این که بازنمایی نمیکند که «ما که هستیم» بلکه در این که ما چطور خودمان میشویم نیز نقش بازی میکند. به بیانی دیگر در جریان معناسازی، ادراکات خیالی فرد به واسطه لهجه بازنمایی می شود تا دیگران نیز آن را دریافت کنند. همینطور نحوه های مختلف نزاع اصلی مشکلات و پیدا نمودن شیوه حل مشکلات را می آموزد. سوق دهی به وسیله افراد تیم و راهنما انجام می پذیرد. دستیابی به تفکر و خردورزی و تربیت و تعمق درباره خویشتن خود «به وسیله هنر موجب رویش شمّ زیباییشناسی میشود؛ آن هم پیش از آنکه بتوانند از روی خرد ـ لوگوس ـ خویشتن را ادراککنند و یا درباره چیزها داوری کنند. سوالی که می توان روی آن تاکید کرد گزینش کالاهایی میباشد که در خانواده گزینه به کارگیری قرار می گیرد. ولی مراقب باشید بسیار حرف نزنید یا خیلی سؤال نکنید، زیرا همین دستور می تواند نوپا را تماماً خاموش کند. کودکان در سنین پایینتر نمیتوانند ایدههای خلاقانه متعددی داشته باشند و بخش اعظم کارهای خویش را حساس تقلید و الگوبرداری انجام میدهند، اما در کودکی، به ویژه آن‌گاه از خردسالی، اقتدار خلاقیت آن‌ها ارتقا یافته و ممکن می باشد همین نقش آفرینیها را به صورت خلاقانه بازی کنند. ادبیات و هنر از دو جنبه میتواند در فرایند هویت یابی کودکان تأثیرگذار باشد: در آغاز از طرز مجراهای آموزشی رسمی و دیگر تدریس غیررسمی. تدریس غیررسمی آن می باشد که ارگان یا این که سازمان خاصی عهدهدار آن نیست و درواقع کلیه آموختههایی را که فرد در طول زندگی انقطاع از روشهای تدریس قانونی از نحوه مطالعهکتاب یا این که بقیه روشها به دست میآورد، شامل میشود. بر همین اساس کارکردهای خانواده در حوزه­های مهارت­های ارتباطی و الگوهای رفتاری قابل مذاکره، نقش مهمی در پیش­بینی رضایت از زندگی فرزندان دارد. گفتیم که هویت نوعی ادراکیا خودادراکی میباشد که محصول زندگی فردی و اجتماعی ماست. جواب به این پرسش در گرو پاسخ به پرسش کلیتری میباشد که هویت چگونه ساخته میشود. در صورتی که والدین به طور مفید بیاموزند چگونه مهم کودکان خود ارتباط برقرار کنند کودکشان توانا به برقراری ارتباط بهتر خواهد بود. ادبیات و هنر از سویی بهعنوان معرفیکه اهمیت روانشناسی ارتباط نزدیکی دارند حساس اهمیتاند، از سوی دیگر ادبیات و هنرهای زیبا، منتخب از حیات معنوی و سرمایه فرهنگی هر مملکت است و رشد درک هنری و حساسیتهای زیباییشناختی از جمله اهداف با تعلیموتربیت کودکان و هم بازیابی هویت و ماهیت درونی فردی، اجتماعی و ملی آن ها است. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه نقش کودکی حضرت محمد در فیلم مجیدی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

حتما بخوانید:
سیاستمدار پاپ بابی وین مخالف "مرد قدرتمند" اوگاندا است