8- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمنسازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، بهنوعی که حداقل سیدرصد(30%) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمنسازی شوند. ب- شوراهای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5% تا 8%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید. تبصره- دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآوردههای غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته بهعمل آورد و با اطلاعرسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم میشود به مردم اعلام نماید. ماده 24- دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانشبنیان بهعمل آورد.

مشاوره ازدواج نسیم شهر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتیکه مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورند. ماده 23- ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیستمحیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 امکانپذیر است. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. در این ازدواج ها معمولاً پسر بیش تر نیاز به حس مادری دارد و زن هم بیش تر نقش مادر را ایفا می کند. مهم ترین سوال پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج: خیانت برای شما چه معنایی دارد؟ در این مقاله قصد داریم در مورد مشاورهی ازدواج صحبت کنیم و نکات مهم در رابطه با این موضوع را برای شما بیان کنیم. 2- تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

1- دولت مکلف است در راستای برنامهریزی منطقهای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتمحور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنجهزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتهای بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهگیری از تسهیلات بانکی، حمایتهای دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را بهوسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهریزی استان مربوطه برساند. 5- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بهعنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا بهعنوان ناظر، تهیه کند.

ب- انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) این قانون بهعنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. 4- در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استانها و شهرستانها را واگذار کند. بیشتر زمان مشاوره به دو نفری اختصاص مییابد که قصد ازدواج با هم را دارند. یک چنین مسائل مهمی به مرور زمان و به خودی خود حل نخواهند شد و در آینده تبدیل به موضوع اکثر اختلافات و کشمکش های زوجین می شوند. بهترین زمان برای انجام مشاوره زمانیست که دختر و پسر به شناخت کاملی از هم رسیده باشند . کلاس مشاوره قبل از ازدواج، نقش بسیار مهمی در کمک به زوجین دارند تا بتوانند به شناخت بهتری از شریک زندگی خود برسند. با توجه به آمار اختلاف های زناشویی بر سر مسئله فرزندآوری مشاوره شناخت قبل از ازدواج می تواند در این مسئله بسیار کمک کننده باشد.

مشاوره ازدواج بابلاگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد مشاوره ازدواج هلاکویی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر