چنانچه ایسیو (ecu) وظیفه خویش را به صحت انجام ندهد موتور اتومبیل کارایی بدی خواهد داشت. ایسیو وظیفه در اختیار گرفتن قطعات داخلی موتور خودرو و بهینه سازی عملکرد موتور را از طرز اخذ دیتا ها از سنسورهای متفاوت باطن موتور، بعد از آن تعبیر آن ها توسط نقشه های عملکردی، و در غایت تهیه سیستم های محرک داخل موتور انجام می دهد. تعمیرکار ایسیو فردی میباشد که مهارت های لازم در تعمیر نمودن و عیب یابی قطعات و سنسورهای ایسیو در گونه های ماشینهای داخلی و خارجی را دارد. تعمیرات ایسیو اتومبیل های داخلی به جهت یک تعمیرکار اولی تراز یادگیری همین مهارت ارزشمند محسوب می گردد. معین كردن ECU به تیتر مرجع پیدایش مشكل ممكن می باشد مشكل باشد و به جهت بررسی های ظریف تر نیاز به حضور تعمیرکار کارشناس در همین حرفه می باشد. بروز نقص فنی در ECU می تواند سبب به روشن شدن همین چراغ گردد که به جهت انجام باز‌نگری های اکثر نیاز به مراجعه به تعمیرکار ایسیو ماشین می ایسیو دوو سیلو باشد. ECU کارایی موتور را در اختیار گرفتن می نماید و اگر در گیر فساد گردد منجر ساخت ایراداتی در موتور مثل ارتقا شتاب و متوقف شدن موتور می شود. واضح شدن چراغ آنالیز موتور می تواند علتی به جهت وجود یک نقص‌ حیاتی در خودرو شما باشد. ایسیو از دارای ترین قطعات در سیستم الکتریسیته اتومبیل می باشد ؛که از قطعات و سنسورها مختلفی تولید شده و نقش مهمی را در عمکلرد درست دیگر سیستم های اتومبیل ایفا می‌کند . لذا تیم الو ایسیو در نظر داشته هست برای پیشبرد این امر اساسی کلیدی حداقل امکانات خود ، فن ای ترین سرویس ها را جهت رضایت خاطر شما به انجام رساند . ورود به بازار کار در هر رشته ای در شروع امر ممکن است درآمد چندانی را به جهت شخص نداشته باشد و نیاز به صبر و صبر در عمل می باشد. به طور کلی ایسیوها قطعاتی میباشند که دارای ورود داده از طرز سنسورها به مراکز پردازش خود، به سایر قطعات خودرو فرمان می دهند. در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما ایسیو اس 100.

ایندکسر