تماشا کنید: آتشفشان استرومبولی ایتالیا با “شدت زیاد” فوران می کند

دسته‌بندی نشده | No commentsاین رویداد چهار دقیقه به طول انجامید ، و در نتیجه انفجار جریان های گدازه ای از 620 فوت به سمت جنوب مرکزی آتشفشان استرومبولی ، یکی از فعال ترین ها روی سیاره ، جاری شدند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>