بوریس جانسون رفتار ترامپ را “کاملاً اشتباه” محکوم کرد

دسته‌بندی نشده | No commentsوی با بیان اینکه از دیدن “حاکمیت دموکراسی” خوشحال است ، اظهار داشت: “من بدون تشویق تشویق مردم به رفتارهای ننگین را مانند کاپیتول محکوم می کنم.”


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>