بهار عربی: ده سال بعد

دسته‌بندی نشده | No commentsده سال پس از شروع بهار عربی ، مت بردلی خبرنگار NBC News در حال دیدار از منطقه است تا ببیند چه تغییراتی از یک دهه انقلاب گذشته است.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>